Kunniga reservister är en viktig del av cyberförsvaret

Försvarsmaktens ledningssystemcentral 26.4.2018 10.37
Pressmeddelande

Försvarsmakten behöver kunniga reservister för att utveckla cyberförsvarsförmågan. Denna vecka har reservisttrupper fått öva cyberförsvar under övningen Locked Shields 2018.

Locked Sields 2018 reserviläiset

Förutom en gemensam finsk-svensk avdelning ställde försvarsmakten upp en nationell övningstrupp, som huvudsakligen består av reservister. I teamet ingår också cyberkunniga personer från försvarsmaktens samarbetspartner via en specialkurs i cybersäkerhet, som ordnats av Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Övningen stöder utvecklandet av såväl försvarsmaktens som samarbetspartnernas kompetens. Bland deltagarna finns proffs på cybersäkerhet som tillhör den finländska eliten inom branschen.

Det känns meningsfullt att delta i övningen

En motiverad och mångsidig reserv är en viktig del av cyberförsvaret och säkerheten i samhället. Försvarsmakten behöver också kvinnor som har riktat in sig på branschen.

"Merparten anställda inom branschen är fortfarande män, men under de tre år som jag har deltagit i studentuttagningarna har man kunnat se att kvinnornas andel har ökat", berättar läraren Hilkka Grahn, som arbetar med cybersäkerhet. Hon fungerar som universitetslärare vid Jyväskylän yliopisto.

I år medverkar Hilkka för första gången i Locked Shields. På övningen och i allmänhet då det gäller att skydda samhället mot cyberangrepp, behövs det också andra förmågor än tekniska cyberexperter. "Jag har ingen teknisk utbildning, men jag kan omvandla teknisk text till allmänspråk. Jag klarar av att hålla i många trådar samtidigt och hålla läget under kontroll. Jag är också bra på att organisera och prioritera", berättar Hilkka Grahn som svar på vår fråga om vilket slags kunnande hon kan bidra med till försvarsmakten.

Under övningen tillhör hon rapporteringsteamet, som sammanställer lägesbilden. Utgående från de tekniska experternas arbete producerar teamet information och rapporter åt beslutsfattarna som stöd för beslutsfattandet.

"Vi har en viktig uppgift; vi producerar information, på grundval av vilken övningens fiktiva samhälle kan fungera", berättar Hilkka om sin uppgift.

Hilkka upplever att övningen är meningsfull med tanke på hennes eget arbete.

"Jag lär mig förstå teknik och cyberfältet över huvudtaget, bättre än tidigare. Jag får mer information om aktörerna inom branschen, jag lär känna nya människor, jag har möjlighet att fördjupa samarbetet och överskrida organisationsgränser. Jag vill veta vilka olika aktörer som tillhör branschen och vilka befogenheter de olika aktörerna har. Det här är ett unikt tillfälle, alla får inte möjlighet att delta. Det känns otroligt fint att som universitetsanställd få möjlighet att delta i en sådan här internationell övning. Också det är fint, att fastän jag inte har gjort militärtjänst, så får jag ändå delta - jag får vara en del av cyberförsvaret och ta del av försvarsmaktens värld."

Cyberbranschen utmanar till ständigt lärande

Att anställda vid universitetet deltar i övningen är viktigt också ur den synvinkeln att man därigenom kan förbättra utbildningsprogrammen i cybersäkerhet. På så sätt får försvarsmaktens och andra organisationers cyberavdelningar sina bästa experter. Att ha ett yrke inom cyberförsvar och cybersäkerhet är meningsfullt och det utmanar också till ständigt lärande.

"Försvarsmakten håller sig ständigt ajour med utvecklingen inom branschen och de studerande har märkt att det finns lediga arbetsplatser vid försvarsmakten. Bland den stora allmänheten väcker försvarsmaktens cyberverksamhet uppmärksamhet p.g.a. den mystik som förknippas med den och detta väcker också intresse för uppgifterna", konstaterar Hilkka.

Lektor Panu Moilanen vid institutionen för informationsteknologi vid Jyväskylän yliopisto ansvarar för utvecklandet av branschens läroplaner; "Genom att delta i övningar ser jag vad det lönar sig att lära ut mer ingående och vad man bara behöver nämna. Det finns ett intresse för branschen - antalet sökande har ökat med till och med 75 % under de senaste åren".

"Studiehelheten informationspåverkan, magisterprogrammet för cybersäkerhet på operativ nivå och intressentgruppssamarbetet är de områden jag ansvarar för. Jag medverkar i Försvarsutbildningsföreningens grupp för utveckling av utbildningen i cybersäkerhet. Cybersäkerhetsbranschen och mitt arbete är båda synnerligen intressanta, jag får hela tiden göra nya saker."

Spelet fascinerar reservisten

Panu deltog i övningen redan i fjol, då reservistteamet bildades för första gången. I år ingår han liksom Hilkka i rapporteringsteamet. Genom sina kunskaper i informationsvetenskap, marknadsföring och kommunikation bidrar han med värdefull erfarenhet som gagnar försvarsmaktens övning.

"Jag förstår hur de flesta tekniska anordningar och förlopp fungerar och vilka konsekvenser de kan få. Då min kompetens inte begränsar sig enbart till bitnivån, kan jag bearbeta och förenkla cyberspråket, så att det blir begripligt och i enlighet med min övningsuppgift rapportera om cyberlägesbilden till de fiktiva beslutsfattarna."

Vilken personlig nytta har Panu av övningen?

"Övningen utvecklar och fördjupar naturligtvis också mitt eget kunnande och ger mig nya erfarenheter. Jag ser tekniken på närmare håll och det är också viktigt att delta av samhälleliga skäl. Det är väldigt roligt att vara med på övningen, det känns inte som arbete! Det är otroligt medryckande att spela. Vi har ett bra och kunnigt team, tillsvidare har jag inte kommit på några dåliga sidor".

Genom att delta i övningen LS18 och Försvarsutbildningsföreningens verksamhet är det möjligt för Panu att förstärka sina nationella nätverk.

Både kvinnor och män behövs inom cyberförsvaret

Det har inte krävts mycket åtgärder från försvarsmaktens sida, för att motivera reservisterna och Försvarsutbildningsföreningens kursdeltagare. Cyberförsvaret och utvecklandet av den egna kompetensen inom detta område upplevs som viktigt.

"Redan det att man får en kallelse att medverka i teamet motiverar", konstaterar Panu och Hilkka.

Enligt Panu märks det inom branschen, att cyberförsvaret har börjat intressera kvinnor allt mer. Inom den här branschen är kvinnor och män jämlika - kvinnor verkar såväl inom de yttersta bituppdragen som inom uppgifter som kräver kommunikativ kompetens och observationsförmåga.

"Inom cybersäkerhet behövs det olika synvinklar och observationssätt, det är möjligt att kvinnor och män fäster uppmärksamhet vid olika saker. Till exempel Hilkka har modigt kastat sig in i cyberbranschen och lärt sig termer. Det är fint att hon har möjlighet att delta i övningen och få berikande erfarenheter. Som kognitionsvetare har hon mycket stöd att ge branschen även i fortsättningen", berömmer Panu sin arbetskamrat.

Läs mer om Locked Shields.

https://ccdcoe.org/