FI SV

Sotilasrikosten taso on vakiintunut

Pääesikunta 1.2.2018 14.30
Tiedote

Puolustusvoimien valtakunnallisen sotilasrikos- ja seuraamustilasto vuodelta 2017 ei olennaisesti eroa edellisvuodesta

Puolustusvoimien valtakunnallisen sotilasrikos- ja seuraamustilaston vuoden 2017 sotilasrikosten määrä on lähellä vuoden 2016 tasoa, kuitenkin 7 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Tilastoihin sisältyvät tiedot myös niistä tapauksista, joissa seuraamus on jätetty määräämättä tai joissa asiaa ei ole lähetetty syyttäjälle.

Sotilasrikosten kokonaismäärä vuonna 2017 oli 3 182. Suurimmat sotilasrikosten asiaryhmät olivat palvelusrikokset, 1 298 tapausta, ja poissaolorikokset 1 080 tapausta. Sotilaan sopimattomia käyttäytymisiä tilastoitiin 262 tapausta. Esimiesrikosten kokonaismäärä oli 16, ja kahta tapausta lukuun ottamatta ne koskivat varusmiesesimiehiä.

Sotilasrikosten seuraamusten kokonaislukumäärä oli 2 406. Yleisimmät kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset olivat poistumiskielto 53 prosentissa, ja ylimääräinen palvelus 25 prosentissa tapauksista. Muistutus annettiin 13 prosentissa tapauksista. Vankeus- tai sakkorangaistus tuomittiin 12 prosentissa tapauksista.

Puolustusvoimien rikostorjunnasta on säädetty laissa (255/2014). Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa käsittää säännökset sotilaskurinpitomenettelyyn kuuluvien rikosten selvittämisestä.