Kuva Puolustusvoimat.

Reservist

Efter genomgången beväringstjänstgöring överflyttas man till reserven.

Reservens förmåga upprätthålls genom repetitionsövningar, som reservisten beordras till skilt för sig. För reservisterna anordnas även frivilliga övningar och utbildning.

Till reserven hör omkring 900 000 finländare. I krigstid består den första fältarmén som mobiliseras till sin numerär 230 000 soldater, och den kompletteras vid behov med andra reservister.

Den värnpliktige hör till reserven tills denne är 50 eller 60 år gammal. Dem som hör till manskapet överflyttas till den extra reserven till slutet av det år denne fyller 50 år: officerare och underofficerare är i reserven till slutet av det år denne fyller 60 år.  60-åringar befrias från reserven och extra reserven.

Regionabyråerna betjänar reservisterna

Reservistärenden handhas av regionalbyrån. Från byrån kan man begära utdrag av de egna uppgifterna i värnpliktsregistret. I registret finns upptecknat uppgifter om reservistens krigstida placering jämte andra personauppgifter och den militära utbildningen man fått.

Man kan till regionabyrån meddela om utbildning man skaffat sig efter militärtjänstgöringen eller annan förmåga man skaffat sig, som kan påverka den krigstida placeringen.

Reservisten är skyldig att underrätta regionabyrån om byte av bostadsort genom att meddela Befolkingsregistret.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Reservist lagom till jul
Huvudstaben
Pressmeddelande 12.12.2017 12.00
Vi godkänner inte ofredande och diskriminering
Huvudstaben
Pressmeddelande 1.12.2017 13.30
Finland och USA övar cyberförsvar
Huvudstaben
Pressmeddelande 11.9.2017 15.00
Lokala försvarsövningar inleds runt om i Finland
Armén
Pressmeddelande 28.8.2017 9.09
Försvaret tillhör alla
Huvudstaben
Pressmeddelande 10.4.2017 14.11
850 beväringar hemförlovas från armén
Armén
Pressmeddelande 15.3.2017 10.16
Styrkan i vårt lands försvar är samarbete
Huvudstaben
Pressmeddelande 20.11.2016 14.15