Bild Försvarsmakten, Alec Orko

Personalreserveringsdirektiv

Värnpliktslagen 89 § (1438/2007) stipulerar om befrielse från att inkallas till tjänst på ansökan med hänsyn till allmänt eller militärt intresse.

Åtgärd, då detta används, kallas för personreservering (VAP) Försvarsmaktens regionalbyråer avgör reserveringsansökningar som berör värnpliktiga.

Direktivet, som finns att tillgå endast på finska, gäller ämbetsverk, anstalt, samfund eller annan arbetsgivares (senare används termen reserveraren) uppgörande av personreserveringsansökan till försvarsmakten. Inget yrke eller uppgift medger automatiskt någon personreservering utan särskild reserveringsansökan.

Civiltjänstgöringscentralen avgör reserveringsansökningar som gäller civiltjänstpliktiga.

Direktiv angående reservering av transportmedel, arbetsmaskiner och utrymmen sköts av närings-, trafik och miljöcentralerna (NMT).

 

Personalreserveringsdirektivet - Henkilöstön varaamisohje (på finska)