Finlands anmälda organ for sprängamnen

Finlands anmälda organ för sprängämnen är en oberoende tredje part mellan tillverkarna och deras kunder.

Finlands anmälda organ for sprängämnen har avslutat sitt aktivitet den 20 april 2016.

Organet genomför testning och undersöker huruvida produkterna är säkra att använda och kan beviljas CE-märkning. Det anmälda organets behörighet grundar sig på direktiv 93/15/EEG. Organet samarbetar med adveldingen för sprängmedel och skyddsteknik på Försvarsmaktens Forskningsanstalt och dess arbetsområden omfattar kraftiga sprängämnen, sprängkapslar, detonerande stubin och drivmedel för kommersiella eldrörsvapen. Det anmälda organet ansvarar för provtagning och inspektion av kommersiella sprängämnen och fyrverkerier.

Finlands anmälda organ för sprängämnen på Försvarsmaktens Forskningsanstalt upprättades den 18 maj 1999 och samarbetar med Försvarsmaktens Forskningsanstalts avdelning för sprängmedel och skyddsteknik.

Aktiviteterna grundar sig på de nya förfaranden som föreskrivs i EG-direktivet 93/15/EEG av den 5 april 1993. Direktivet omfattar medlemsstaterna i EU och EFTA. Enligt direktivet ska samtliga kommersiella sprängämnen som släpps ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet CE-märkas från början av 2003. För att sprängämnen ska kunna CE-märkas måste de uppfylla de väsentliga skyddskrav som anges i direktivet.

Det anmälda organet för sprängämnen ansvarar för att med hjälp av provtagning och inspektion kontrollera att sprängämnestyperna uppfyller de väsentliga skyddskraven i direktivet och kan CE-märkas. Det anmälda organet ska också kontrollera att tillverkaren kan tillverka produkter som är identiska med de sprängämnen som anges i EG-certifikaten.

Bedömnings- och certifieringsprocess

Finlands anmälda organ för sprängämnen har behörighet att granska

  • kommersiella sprängämnen och kraftiga sprängämnen
  • detonerande stubin och krutstubin samt
  • kommersiella drivmedel för eldrörsvapen och raketer.

Det bedömningsförfarande som Finlands anmälda organ tillämpar beskrivs som olika moduler i direktiv 93/115/EEG. Dessa kan delas in i två grupper:

1) EU-överensstämmelse med typ enligt modul B
Syftet med bedömningen om överensstämmelse är att säkerställa att den typ av sprängämnen som testas uppfyller de väsentliga skyddskraven i bilaga 1 till direktiv 93/15/EEG och är säkra att använda. EU-typkontrollen omfattar både testning av produktens tekniska egenskaper och granskning av den tekniska dokumentationen. Om bedömningen leder till godkännande får produkterna märkas med CE-märket.

2) Bedömning av tillverkningsprocessen enligt modulerna C–G
Syftet med bedömningen av tillverkningsprocessen är att säkerställa att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i typintyget. Det anmälda organet ansvarar för bedömningen av tillverkningsprocessen och kvalitetssystemet.

Andra anmälda organ

Se lista över andra anmälda organ från Europeiska kommissionens databas

Länkar