Om oss

Försvarsmaktens högsta ledning arbetar vid Huvudstaben, därifrån försvarsmakten leds.

Försvarsmakten har flera olika verk och center, som samverkar för att utveckla vårt lands säkerhet. Verken, centren och Huvudstabens avdelningar arbetar inom sina egna specialområden.

I slutet av 2014 hade försvarsmakten över 13 000 anställda i uppgifter i hemlandet. Årligen fullgör över 20 000 personer sin beväringstjänstgöring. Försvarsmakten är en organisation med gott ledarskap. Ett tecken på detta är att de tjänstgörandes arbetsinsats utnyttjas effektivt.