Bild Försvarsmakten, Helmi Saarela.

Översikt över försvarsmakten

Tyngdpunkten i försvarsmaktens verksamhet de senaste åren har varit strävandena till att utveckla beredskapen så att den motsvarar förändringen i säkerhetsmiljön.

Den territoriella integriteten upprätthölls genom övervakning och tryggande åtgärder. År 2016 gav försvarsmakten handräckning nästan 600 gånger. Största delen av handräckningsuppgifterna gällde röjning av krigstida militära sprängmedel. Försvarsmakten fortsatte sitt deltagande i militär krishantering. År 2016 tjänstgjorde som mest över 500 finländska soldater i 14 olika krishanteringsoperationer runt om i världen.

Beredskapen upprätthålls på det sätt som säkerhetsmiljön förutsätter. Förberedelserna för försvarsmaktens strategiska prestationsförmågeprojekt, marinens Flottilj 2020 och ersättandet av flygvapnets jaktplan, fortsätter. Försvaret av hemlandet stöds genom bilateralt och multilateralt försvarssamarbete, inom ramen för vilket man deltar i internationella övningar. Deltagandet i militära krishanteringsoperationer fortsätter. Statsrådets försvarsredogörelse drar upp riktlinjer för användningen och upprätthållandet av Finlands försvarsförmåga samt för utvecklingen av försvarsmakten inför nästa årtionde.

Kommendören för försvarsmakten,

general Jarmo Lindberg