FI SV

Beväringarnas försvarsvilja är god och de är nöjda med sina förmän

13.3.2017 10.00
Pressmeddelande

Beväringarnas försvarsvilja och belåtenhet med sina förmän ligger på en hög nivå, framgår det av slutenkäten för de beväringar som hemförlovades i september och december 2016. Försvarsmakten utvecklar kontinuerligt sin verksamhet på basis av resultaten i slutenkäterna.

I beväringarnas slutenkät har försvarsviljan visat en stigande trend sedan år 2014. Det nationella medeltalet var 4,2 (på skalan 1-5). Försvarsviljan höll sig under flera år på 4,0 tills den år 2014 steg till 4,1 och år 2015 vidare till 4,2. Tjänstgöringsmotivationen har stigit från år 2010 nivå (32) till 3,7.

Beväringarnas respons angående Försvarsmaktens utbildningskultur och utbildningens kvalitet jämte personalens och beväringschefernas verksamhet har på långsikt ständigt förbättrats. Personalen fick av beväringarna vitsordet 4,3, officersaspiranterna 4,1 och gruppcheferna 3,9.

Beväringar som avbrutit tjänsten har sjunkit sedan år 2009

Sedan år 2009 nivå (19 procent) har avbrytningsprocenten stannat på en nivå kring 15–16 procent. Bland dem som inledde tjänsten i kontingent 2/16 i juli var avbrottsnivån 15,3 procent. Av dem som inledde tjänsten i kontingent 1/17 i januari låg avbrottsprocenten på samma nivå. I allmänhet är avbrottsnivån något högre för vinterkontingenten än för sommarens.

Av dem som avbryter gör tre fjärdedelar det av hälsoskäl. Av dem avbryter knappt hälften av mentala skäl eller beteendemässiga störningar. Även sjukdomar i stöd och rörelseorganen jämte bindvävarna, är en anmärkningsvärd orsak till avbruten tjänstgöring.

Tidpunkten för avbrotten under tjänstgöringen

Av alla tjänstgöringsavbrott sker omkring hälften under grundutbildningsperiodens två–tre första veckorna. En del av dem utgörs av förändringar i hälsotillståndet som uppkommit mellan uppbådsgranskningen och inledandet av tjänsten, och som framkommer i hälsogranskningarna i samband med inledandet av tjänsten. Under loppet av resten av grundutbildningsperioden växer antalet avbrott med ytterligare en fjärdedel. Avbrotten under grundutbildningsperioden är på 10–12 procents nivå av dem som inlett tjänsten. Den sista fjärdedelen, eller cirka tre–fyra procent, avbryter under special- eller trupputbildningsperioden. Andelen som avbryter under trupputbildningsperioden är endast en procent. En del av dem som avbryter, fortsätter sin tjänstgöring till slut senare. Av åldersklassen födda 1986 genomförde knappt tre fjärdedelar (72 procent) militärtjänsten.

Beväringsutbildningen utvärderas och den allmänna värnplikten utvecklas

Responsgalluparna analyseras på alla ledningsnivåer, från Huvudstaben till grundenheterna. För utvecklandet av utbildningskulturen har identifierats flera utvecklingsobjekt. På lång sikt har man särskilt satsat på ledarskaps- och utbildarutbildningen för utbildarna och beväringscheferna, som kan ses som en ökad uppskattning av förmännen.

Innehållet i den nya beväringsutbildningen tog i bruk

Innehållet i beväringsutbildningen utvecklas och uppdateras med några års mellanrum. För närvarande koncentreras utvecklingsarbetet på en helhetsmässig utveckling av beväringarnas funktionsförmåga. Tidigare har man i beväringsutbildning för funktionsförmågans del systematiskt koncentrerat sig på att utveckla den fysiska funktionsförmågan, vid sidan av kunskapen och förmågan. Framledes kommer också den "andliga sidan" m.a.o. den psykiska, sociala och etiska verksamhetsförmågan målmedvetet och dynamiskt utvecklas under hela tjänstgöringstiden. I anslutning till utvecklingen av funktionsförmågan, bland annat för gruppsammanhållningens skull, sker från början till slutet av tjänstgöringen, ett målmedvetet och dynamiskt stöd av grupperna - från stuggruppbildningen till den krigstida styrkan. En annan synvinkel som röner speciell hänsyn är säkerhets- och beredskapsutbildningen där grunderna i cybersäkerhet ingår.

Informationstjänster och inlärningsmiljöer utvecklas till stöd för beväringstjänsten och reservistutbildningen

Det har vid samtliga grundenheter sedan början av år 2017 varit möjligt att ta i bruk arbetsutrymmet PVMOODLE för grundenhetens interna kommunikation och nätverksstudier. "Some-agenterna" (beväringar från den äldre kontingenten, som svarar på frågor och förmedlar information) på Facebook, har visat sig vara en nyttig resurs för att anpassa nya beväringar till tjänstgöringen. Dessutom har simulatorutbildningen effektiverats genom att ta i bruk en s.k. virtualutbildningsmiljö.

Manskapets specialutbildningsbeväringar hemförlovas

Onsdag 15.3. hemförlovas från kontingent 2/16 beväringar som tjänstgjort 255 dygn. Antalet som hemförlovas är 1 337, varav 66 är kvinnor. Från armén hemförlovas sammanlagt 850 (av dem kvinnor: 53), från flygvapnet 128 (av dem kvinnor: 7), från marinen 357 (av dem kvinnor:  6) samt från Logistikskolan / Försvarsmakten logistikanstalt sammanlagt (ingen kvinna). Dem som tjänstgjort 255 dygn är omkring 15 procent av alla beväringar. Flest hemförlovade är det i Gardesjägarregementet (228).