FI SV

Officerare till nya poster

16.2.2017 13.08
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 mars 2017.

Överstelöjtnant Pekka Kortelainen har beordrats till chef för Utbildningscentret vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på Huvudstabens kansli.

Överstelöjtnant Vesa Vainio har beordrats till chef för Infanteriskolan vid Markstridsskolans utbildningscenter. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon (SKJL/FINIRISHBATT)

Överstelöjtnant Jussi Kosonen har beordrats till kommendör för Specialjägarbataljonen vid Uttis jägarregemente. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning

Överstelöjtnant Tapio Huhtamella har beordrats till kommendör för Satakunta jägarbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens personalavdelning.