Bild Försvarsmakten, Ville Heiskanen.

Anvisningar för flygfotografer

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är tillståndspliktig verksamhet. Tillståndsavgiften i 2017 är 80 euro enligt försvarsministeriets förordning 1198/2016.

Det kan vara fråga om rörliga eller föränderliga objekt, varför flygfotografering ofta förutsätter tillstånd. Tillstånden beviljas av Huvudstaben. Inom finskt territorium är det utan tillstånd förbjudet att från luften fotografera eller på annat sätt registrera information, då det gäller följande områden eller objekt:

  • områden där luftfart är varaktigt inskränkt
  • fästningsområden, fort eller kasernområden
  • örlogshamnar eller militära flygplatser
  • försvarsmaktens depåer eller upplag
  • försvarsmaktens signalstationer, antennfält, försvarsanläggningar eller försvarsredskap
  • försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets terrängövningar.

Förbudet gäller inte upptagning av information för privat bruk från ett luftfartyg som rör sig i en flygled. Det är t.ex. tillåtet att fotografera genom fönstret under en reguljär flygning.

När krävs tillstånd?

Det krävs tillstånd för all omfattande fotografering oberoende av flyghöjd eller utrustning, allt från flygplan till fjärrstyrda obemannade flygfarkoster.

Vanligtvis behövs inget tillstånd då

  • Objektet som ska fotograferas är känt och identifierat på förhand och omfattar inte objekt som nämns i 14 § i territorialövervakningslagen, såsom trupper, byggnader eller fartyg.
  • Fotograferingen är inte omfattande, utan gäller ett på förhand fastställt objekt, såsom en tunn el-linje, ett kvarter, ett parkområde, en produktionsanläggning eller jordbrukslott (under 10 km2).
  • Flygningen sker i enlighet med gällande bestämmelser och lagstiftning som gäller luftfart.

Utgångspunkten är att allt bild- och avbildningsmaterial som föreställer tillståndspliktiga objekt och som är producerat med noggrannare terrängupplösning än 30 cm eller genom en metod som till sin nominella skärpa är jämförbar med den, befinner sig på skyddsnivå IV "Begränsad tillgång enligt 24 kap. 1 § 10 p. i offentlighetslagen. Materialet skyddas tills bilduppgifterna eller upptagningarna har granskats. På så sätt garanteras en adekvat hantering av de skyddade uppgifterna.

Ifall du är osäker på om tillstånd krävs eller ifall du misstänker att du har fotograferat ett i territorialövervakningslagen upptaget tillståndspliktigt objekt, ska du kontakta Huvudstaben för att utreda ärendet. Vi besvarar gärna dina frågor.

Publicera inte och överlåt inte materialet vidare utan Huvudstabens granskning och tillstånd. Kom ihåg att det är straffbart att fotografera ett militärt objekt utan tillstånd.

Så här ansöker du om tillstånd för flygfotografering

Ansök om tillstånd genom att skicka en blankett med uppgifter om fotograferingen per e-post till adressen permit.defcom@mil.fi. Ytterligare information om hur du ansöker om tillstånd och om flygfotografering får du på samma adress eller på tfn 0299 800 (växel), operativa avdelningen, territorialövervaknings- och tillståndsärenden).

Tillståndet för flygfotografering kan innehålla villkor eller begränsningar. Försvarsmakten har även rätt att kräva anmälan om fotografering och rätt att kontrollera det registrerade bild- eller avbildningsmaterialet.

Ytterligare uppgifter om kontroll av bildmaterialet får du per e-post på adressen ilmakuvat.pvtiedl@mil.fi eller per telefon (0299 800 växel, topografkåren, informationstjänstexperter).

Ytterligare information